ภาษาอังกฤษ อ41101
A house in Tuscaloosa A house inside : Vocabulary about house , room, flat
ประโยคที่ใชในการถามที่อยู่อาศัย
ประโยคที่ใชในการถามที่อยู่อาศัย
ภาษาและวัฒนธรรมต่างๆที่ใช้ในห้องน้ำ
การบรรยายห้องต่างๆและคำศัพท์ที่ใช้
แบบฝึกหัดและตัวอย่างในการบรรยายห้องต่างๆ