ภาษาอังกฤษ อ41101
People and lifestyles A typical day : Talking about evrey day life , Adverb of frequency
การภาม-เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน
การภาม-เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน
การถาม-ตอบเรื่องเวลา
การใช้ Adverb of frequency