ภาษาอังกฤษ อ41101
People and lifestyles She ’ s tall : Describing people / Personal appearace
ตัวอย่างบทสนทนาในการบรรยายลักษณะ
ตัวอย่างบทสนทนาในการบรรยายลักษณะ
คำที่บรรยายลักษณะของผู้ชายผู้หญิง และการใช้ has got ในการบรรยายลักษณะ
คำ adjective ในการใช้บรรยายลักษณะ