ภาษาอังกฤษ อ41101
People and lifestyles A typical day : Wh - question ( What )
การถาม-ตอบเวลาและกิจวัตรประจำวันโดยใช้ wh-question และ Present simpletense
การถาม-ตอบเวลาและกิจวัตรประจำวันโดยใช้ wh-question และ Present simpletense
ตัวอย่างการใช้ Personal Pronoun และ Adverb of frequency
เรื่องราวของ Jonathan และ ทบทวนคำศัพท์