ภาษาอังกฤษ อ41101
People and lifestyles Free time : Talking about leisure activities , Vocabulary
กิจกรรมที่ทำในช่วง Free time
กิจกรรมที่ทำในช่วง Free time
Pronunciation เกี่ยวกับวันต่าง ๆ และตัวอย่างกิจกรรมในเวลาว่าง
การใช้ Verb to do ในประโยคถามตอบกิจกรรมในช่วง free time