ภาษาอังกฤษ อ41101
People and lifestyles She ’ s tall : Personal apprance / adjective
Personal appearancce ในการอธิบายลักษณะของบุคคล
Personal appearancce ในการอธิบายลักษณะของบุคคล
การใช้ Has got และคำ adjective ในการบรรยายลักษณะบุคคล