ภาษาอังกฤษ อ41101
Holidays In Jamaica : ทบทวนการใช้ like / Vocabulary / การอ่าน brochure
ฟังบทสนทนาที่เกี่ยวกับการใช้ like
ฟังบทสนทนาที่เกี่ยวกับการใช้ like
คำศัพท์ / การอ่าน brochure
การบรรยายถึง num , punch , num punch และ temonade