ภาษาอังกฤษ อ41101
Holidays Can you swim : Talking about everyday life/ Adverbs of frequency
การถาม-ตอบเรื่องเกี่ยวกับความสามารถหรือทักษะของตนเอง
การถาม-ตอบเรื่องเกี่ยวกับความสามารถหรือทักษะของตนเอง
การใช้ can เพื่อการแสดงความสามารถ
ฝึกถาม-ตอบเกี่ยวกับความสามารถด้านต่าง ๆ