ภาษาอังกฤษ อ41101
Holidays In Jamaica : แปลเนื้อเรื่องใน brochure / Exercise
ตัวอย่างการแปลข้อความใน brochure
ตัวอย่างการแปลข้อความใน brochure
การใช้ Do you like…? และ Would you like…? และแบบฝึกหัด
แบบฝึกหัด Complete the sentense และแบบฝึกหัดการใช้ preprosition