ภาษาไทย ท32101
สิ่งแวดล้อมกับชีวิตมนุษย์/ ขุนช้าง-ขุนแผน สิ่งแวดล้อมกับชีวิตมนุษย์
สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
ฟังบทความ เรื่องสิ่งแวดล้อมกับชีวิตมนุษย์ แล้วตอบคำถาม
สรุปบทความ เรื่องสิ่งแวดล้อมกับชีวิตมนุษย์