ภาษาไทย ท32101
สิ่งแวดล้อมกับชีวิตมนุษย์/ ขุนช้าง-ขุนแผน วิเคราะห์ตัวละคร
การวิเคราะห์ อุปนิสัยของพลายแก้ว
การวิเคราะห์ อุปนิสัยของพลายแก้ว
การวิเคราะห์ อุปนิสัยของนางพิม และขุนช้าง
การแสดงความคิดเห็น เรื่องประเพณีการแต่งงาน
ประเพณีไทยแท้ และประเพณีไทย ที่เปลี่ยนแปลงไป