ภาษาอังกฤษ อ41101
Personal Identification In the office : การใช้Can/Could ในสำนวนการสนทนาโทรศัพท์ / Present Continuos
ตัวอย่างและสำนวนการใช้ can / could
ตัวอย่างและสำนวนการใช้ can / could
แบบฝึกหัดสนทนาที่ใช้สำนวนต่าง ๆ
การใช้ present continuous และตัวอย่าง