ภาษาอังกฤษ อ41101
Personal Identification Tenses : Present progressive forms
แบบฝึกหัดของ Present progressive (Present continous tense) และการเปลี่ยน verb บางตัวก่อนการเติม -ing
แบบฝึกหัดของ Present progressive (Present continous tense) และการเปลี่ยน verb บางตัวก่อนการเติม -ing
การเติมตัวสะกด 1 ตัวใน verb บางตัวก่อนการเติม -ing (Doubling)
การแสดงละครใบ้ (Mime) เพื่อทบทวน present progressive