ภาษาอังกฤษ อ41101
Personal Identification What size ? : การใช้ Too และ Enough
การใช้ haven’t got enugh
การใช้ haven’t got enugh
แบบฝึกหัดการใช้ haven’t got enugh
ฟังเทปแล้วตอบแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการแต่งกาย
แบบฝึกหัดการใช้ too , enough