ภาษาอังกฤษ อ41101
Personal Identification การใช้ con , could
การซื้อ-ขายเสื้อผ้าในแบบต่าง ๆ ทั่วโลก
การซื้อ-ขายเสื้อผ้าในแบบต่าง ๆ ทั่วโลก
ลักษณะการ shopping ของคนในชาติต่าง ๆ
การใช้ con , could ในการแสดงความปรารถนา/ขอร้อง