ภาษาอังกฤษ อ41101
Personal Identification in the office : Exercise about talking about present activities
ตัวอย่างแบบฟอร์ม Telephone Messsge และ การใช้ could ในปรโยคขอร้อง
ตัวอย่างแบบฟอร์ม Telephone Messsge และ การใช้ could ในปรโยคขอร้อง
ฟังบทสนทนาทางโทรศัพท์แล้วเติมข้อมูลลง Telephone Message