ภาษาอังกฤษ อ41101
Personal Identification Tenses : Simple present negatives
แบบฝึกหัดทบทวน Present simple tense และการใช้ V. to do ใน wh question
แบบฝึกหัดทบทวน Present simple tense และการใช้ V. to do ใน wh question
แบบฝึกหัดการใช้ Simple present negative
แบบฝึกหัดการสร้าง Simple present negative