ภาษาอังกฤษ อ41101
Life in a week At work : Past Simple tenses
การใช้ Past simple
การใช้ Past simple
การฝึกออกเสียงคำที่ลงท้ายด้วย id , t , d และแบบฝึกหัด past simple
แบบฝึกหัดการฝึกฟังแล้วตอบคำถาม