ภาษาอังกฤษ อ41101
Life in a week On holiday : อธิบายสถานที่ท่องเที่ยวในวันหยุด
การอธิบายสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในวันหยุด
การอธิบายสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในวันหยุด
การถามตอบเกี่ยวกับกิจกรรมในวันหยุด
Expression with go และการฝึกออกเสียง regular verb