ภาษาอังกฤษ อ41101
Life in a week At work : Talking about the past
ประโยคที่เกิดขึ้นในอดีตหรือผ่านมาแล้ว
ประโยคที่เกิดขึ้นในอดีตหรือผ่านมาแล้ว
การออกเสียง verb ต่าง ๆ ที่ลงท้ายด้วย id , t , d
คำศัพท์ที่เกี่ยวกับ verb ที่เป็นอดีต ( verb ช่องที่ / 2)
การใช้ wh-question ในรูปประโยคที่เป็นอดีต