ภาษาอังกฤษ อ41101
Life in a week Conditional Sentences : ทบทวนเรื่อง Real conditions และ Possible conditions
ทบทวนและตัวอย่างประโยค Real conditions และ Possible conditions
ทบทวนและตัวอย่างประโยค Real conditions และ Possible conditions
แบบฝึกหัดการเปลี่ยน verb ให้ถูกต้องตามโครงสร้าง Possible conditons
แบบฝึกหัดการเติมประโยคและการจับคู่ประโยค possible conditions