ภาษาอังกฤษ อ41101
A doctor ' s surgery A doctor ’ s sugery : Vocabulary about illness
คำศัพท์จาก A doctor’s surgery
คำศัพท์จาก A doctor’s surgery
การใช้ atverb of frequency และ คำศัพท์จาก A doctor’s surgery
แบบฝึกหัดการถาม-ตอบเรื่องสุขภาพ