ภาษาอังกฤษ อ41101
A doctor ' s surgery A doctor ’ s sugery : Talking about illness / Make an appointment
คำศัพท์และประโยคที่ใช้ถามเกี่ยวกับสุขภาพ
คำศัพท์และประโยคที่ใช้ถามเกี่ยวกับสุขภาพ
แบบฝึกหัดการถามโดยใช้ How many…? และคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการนัดหมาย
การนัดหมาย