ภาษาอังกฤษ อ41101
A doctor ' s surgery ทบทวน : Present perfect tense ( since / for ) / Part participle
การเปลี่ยน verb เป็น verb past participle และตัวอย่างประโยค Present perfect tense
การเปลี่ยน verb เป็น verb past participle และตัวอย่างประโยค Present perfect tense
โครงสร้างและการใช้ sine/for ใน present perfect tense และแบบฝึกหัด
แบบฝึกหัดการเลือก verb ให้ตรง tense การใช้ since/for การเรียงประโยค present perfect tense