ภาษาอังกฤษ อ41101
Local places Pre-test
Pre-test เรื่อง tense ข้อที่ 1-6
Pre-test เรื่อง tense ข้อที่ 1-6
Pre-test เรื่อง tense ข้อที่ 7-10
Pre-test เรื่อง tense ข้อที่ 11-25
เฉลย Pre-test ข้อที่ 1-25