ภาษาอังกฤษ อ41101
Local places Athens
ประเทศและเมืองหลวง (countries and cities)
ประเทศและเมืองหลวง (countries and cities)
Adjectives และ opposite adjective และหลักการใช้ Be+ Adjective
แบบฝึกหัดการตอบคำถามและการใช้ and ในประโยค