ภาษาอังกฤษ อ41101
Local places Athens
ทบทวนเมืองหลวงและประเทศต่างๆ
ทบทวนเมืองหลวงและประเทศต่างๆ
การเปรียบเทียบ ( Comparative)
การบรรยายลักษณะของเมือง ,เปรียบเทียบ Athens กับ London