ภาษาอังกฤษ อ41101
Local places On the left
On the left
On the left
Preposition of place
ศัพท์จากบทสนทนา
ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับที่ตั้งของสถานที่ต่างๆ