ภาษาอังกฤษ อ41101
Local places On the left
คำศัพท์เกี่ยวกับ preposition of place
คำศัพท์เกี่ยวกับ preposition of place
ฝึกสนทนา/สอบถามสถานที่ตั้งของสถานที่ต่างๆ
ดูภาพแล้วเขียนบรรยาย
ตัวอย่างบทสนทนาเรื่องที่ตั้งของสถานที่ต่างๆ