ภาษาอังกฤษ อ41101
Local places On the left
ตัวอย่างการบรรยายเกี่ยวกับรูปต่างๆ
ตัวอย่างการบรรยายเกี่ยวกับรูปต่างๆ
ตอบคำถามเกี่วยกับสิ่งของ
Write the sentences about the library