ภาษาอังกฤษ อ41101
Local places The best
การเปรียบเทียบ ขั้นสูงสุด (Comparison Superlative Degree)
การเปรียบเทียบ ขั้นสูงสุด (Comparison Superlative Degree)
ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน
ฟังและดูเทปแล้วตอบคำถาม