ภาษาอังกฤษ อ41101
Travel Journey ตอนที่ 2
ทบทวนเรื่อง Lang nage and Eulture
ทบทวนเรื่อง Lang nage and Eulture
คำศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ
อ่านบทสนทนาแล้วตอบคำถาม