ภาษาอังกฤษ อ41101
Travel Journey ตอนที่ 3
ทบทวนเรื่อง Time table และแบบฝึกหัดจับคู่ประโยค
ทบทวนเรื่อง Time table และแบบฝึกหัดจับคู่ประโยค
อ่านเรื่องแล้วตอบคำถาม
ตอบคำถามจากเรื่อง Grand tour of Hungary