ภาษาอังกฤษ อ41101
Travel Room service
Grand Hotel
Grand Hotel
คำศัพท์ที่เกี่ยวกับโรงแรม
ฟังเรื่องแล้วตอบคำถาม