ภาษาอังกฤษ อ41101
Dates and plans Dates and Plans ตอนที่ 4
การสนทนาเพื่อบอกความต้องการ
การสนทนาเพื่อบอกความต้องการ
ฟังเรื่อง Ashley's party แล้วตอบคำถาม
Expressions with have and get