ภาษาอังกฤษ อ41101
Dates and plans Invitation ตอนที่ 2
Present Continuous
Present Continuous
Past action
ฟังเทปแล้วตอบคำถาม