ภาษาอังกฤษ อ41101
Dates and plans Dates and Plans ตอนที่ 3
ตัวอย่างประโยค to be going to
ตัวอย่างประโยค to be going to
การอ่านวันที่และคำศัพท์
Going to for intentions