ภาษาอังกฤษ อ41101
Dates and plans Invitation ตอนที่ 3
แต่งประโยคใช้ to be going to
แต่งประโยคใช้ to be going to
การสนทนาโต้ตอบทางโทรศัพท์(Talking on the phone)
แบบฝึกหัดจากบทสนทนา