ภาษาอังกฤษ อ41101
Sports Have you erer…? ตอนที่ 2
โครงสร้างและตัวอย่างPresent perfect simple tense
โครงสร้างและตัวอย่างPresent perfect simple tense
ฟังเทปเรื่อง Beth แล้วตอบคำถาม
แบบฝึกหัด Present perfect simple tense