ภาษาอังกฤษ อ41101
Sports Have you erer…? ตอนที่ 1
Present perfect simple tense
Present perfect simple tense
ตัวอย่างประโยค Present perfect tense
คำศัพท์และการพูดถึงประสบการณ์ด้านกีฬา
ฟังเทปเรื่อง Beth แล้วทำแบบฝึกหัด