ภาษาอังกฤษ อ41101
Sports Have you erer…? ตอนที่ 3
โครงสร้างและตัวอย่างPresent perfect tense
โครงสร้างและตัวอย่างPresent perfect tense
แบบฝึกหัดการตั้งประโยคคำถามจากคำตอบ
แบบฝึกหัดคำศัพท์จากเรื่อง Beth