ภาษาอังกฤษ อ41101
Grammar Gramma and Reading ตอนที่ 4
การสั่งอาหาร
การสั่งอาหาร
At a department store
แบบทดสอบอ่านเรื่องแล้วตอบคำถาม