ภาษาไทย ท32101
มหากบิลวานร/ เพลงพื้นบ้าน/ ข้อคิดที่ได้จากการบวช เข้าเรื่อง เพลงพื้นบ้าน
อธิบายการเรียน เพลงพื้นบ้าน
อธิบายการเรียน เพลงพื้นบ้าน
ความหมาย และลักษณะ ของเพลงพื้นบ้าน
ประเภทของเพลงพื้นบ้าน ตามภาคต่างๆ
เพลงเกี่ยวข้าว