ภาษาไทย ท32101
มหากบิลวานร/ เพลงพื้นบ้าน/ ข้อคิดที่ได้จากการบวช การจับใจความสำคัญ และการเขียนสรุปความ
ข้อคิดและคุณค่า ที่ได้จากเรื่อง มหากบิลวานร
ข้อคิดและคุณค่า ที่ได้จากเรื่อง มหากบิลวานร
ลักษณะคำประพันธ์ และคำศัพท์ที่ได้ จากเรื่องมหากบิลวานร
แบบฝึกหัดข้อ 1-5
แบบฝึกหัดข้อ 6-10