ภาษาไทย ท32101
มหากบิลวานร/ เพลงพื้นบ้าน/ ข้อคิดที่ได้จากการบวช การอ่านจับใจความสำคัญ
สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
การอ่านจับใจความสำคัญ
เรื่องย่อและข้อคิดที่ได้จากเรื่อง