ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน อ40221
Water Sports & Home Shopping Water Sports
อ่านจับใจความจากเรื่อง Water Sports
อ่านจับใจความจากเรื่อง Water Sports
การฝึกอ่านและสรุปจากเรื่องที่อ่าน
ทำแบบฝึกหัดและข้อควรจำจากบทเรียน
แบบฝึกหัดเกี่ยวกับ Word Map