ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน อ40221
Water Sports & Home Shopping Home Shopping
Topic Sentence และ Characteristics
Topic Sentence และ Characteristics
แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง Shopping
การเลือกซื้อสินค้า, สัญลักษณ์สกุลเงิน