ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน อ40221
The (Ig) Nobel Prize & Science Experiment Science Projects
อ่านเรื่องให้เข้าใจด้วยการตั้งคำถาม
อ่านเรื่องให้เข้าใจด้วยการตั้งคำถาม
ตัวอย่างการอ่านเรื่องแล้วตอบคำถาม
คำถามจากเรื่องและคำบอกขั้นตอน