ภาษาไทย ท32101
บทร้อยกรองพระศรีสุริโยทัยขาดคอช้าง, พันท้ายนรสิงห์/ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค/ การแต่งโคลงสี่ การอ่านจับใจความสำคัญ เรื่อง พระศรีสุริโยทัยขาดคอช้าง
การอ่านจับใจความสำคัญ
การอ่านจับใจความสำคัญ
นำเรื่อง
ประโยชน์ของ การท่องจำบทร้อยกรอง
ผังโคลงสี่สุภาพ และเนื้อเรื่อง พระศรีสุริโยทัยขาดคอช้าง