ภาษาไทย ท32101
บทร้อยกรองพระศรีสุริโยทัยขาดคอช้าง, พันท้ายนรสิงห์/ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค/ การแต่งโคลงสี่ การอ่านทำนองเสนาะ เรื่อง พระศรีสุริโยทัยขาดคอช้าง
ทบทวนเนื้อหา เรื่องพระศรีสุริโยทัยขาดคอช้าง
ทบทวนเนื้อหา เรื่องพระศรีสุริโยทัยขาดคอช้าง
การฝึกอ่านบทร้อยกรอง เป็นทำนองเสนาะ
แบบฝึกหัดข้อ 1-8